ALGEMENE VOORWAARDEN – ESTATE ELEVEN BVBA

 
 

Art. 1.         Estate Eleven, is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Vrijheidsstraat 12, 2630 Aartselaar en ondernemingsnummer BTW BE 0647.665.337.

Art. 2.         Deze algemene voorwaarden zijn de bepalingen die van toepassing zijn op elke Overeenkomst, van welke aard dan ook, die ontstaan in samenwerking met Estate Eleven en bij het gebruik van de website van Estate Eleven (www.estate-eleven.be).

Art. 3.         De Opdrachtgever en de Gebruiker van de website erkent voorafgaandelijk kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden en aanvaardt deze. De algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij hier uitdrukkelijk bij Overeenkomst van wordt afgeweken.

 

                     I.            Diensten

Art. 4.         Estate Eleven analyseert de huidige vastgoedmarkt en meer specifiek die van de handelspanden en maakt hier een marktanalyse van op voor de Opdrachtgever. Deze marktanalyse vloeit voort uit de opzoekingen, het netwerk, alsook de expertise van de Dienstverlener.

Art. 5.         Er wordt juridische bijstand geboden aan de ondernemers waarbij deze gebruik kunnen maken van op maat gemaakte contracten, het juridisch advies en inzichten van Estate Eleven.

Art. 6.         Er kan gebruik gemaakt worden van de doorverwijzing naar partners van Estate Eleven.

Art. 7.         De door Estate Eleven verleende diensten kunnen mits schriftelijk akkoord worden gewijzigd. Estate Eleven zal de in de Overeenkomst beschreven diensten blijven uitvoeren, totdat een eventuele afwijking schriftelijk is overeengekomen. Estate Eleven en de Opdrachtgever zullen te goeder trouw samenwerken om de wijzigingen aan de Overeenkomst te implementeren.

Art. 8.         Een vlotte medewerking van de Opdrachtgever is noodzakelijk om een opdracht tot een goed einde te brengen; dit betekent alle redelijkerwijs noodzakelijke handelingen stellen die vereist zijn voor de goede uitvoering van de Overeenkomst. De Opdrachtgever begrijpt en aanvaardt dat een gebrek aan medewerking gevolgen kan hebben voor de vooropgestelde timing en kosten. Eventuele gevolgen hiervan zijn volledig voor rekening van de Opdrachtgever.

 

                   II.            Prijs en betalingsmodaliteiten

Art. 9.         Onze gehanteerde tarieven en prijzen zijn steeds exclusief BTW en andere bijkomende lasten, tenzij anders wordt aangegeven. Onze tarieven en prijzen omvatten alle kosten die noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Art. 10.         Estate Eleven kan de tarieven en prijzen te allen tijde wijzigen in geval van Overeenkomst tot dienstverlening waarbij een termijn van minstens drie (3) maanden is verstreken sinds de aanvang of de meest recente herziening. De Opdrachtgever wordt geacht akkoord te gaan met deze prijsherziening, tenzij hij de Overeenkomst beëindigt door middel van een aangetekend schrijven ten laatste tot dertig (30) dagen na inwerkingtreding van de nieuwe tarieven. Een herziening van de basisprijs volgens het indexcijfer zoals hieronder vermeld, wordt niet gezien als een prijsaanpassing en wordt bijgevolg niet aan de Opdrachtgever gemeld.

Art. 11.         Bij gebrek aan uitdrukkelijk bepaalde tijdstippen zal Estate Eleven op maandelijkse basis factureren. Als de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de ontvangen factuur wordt deze geacht spoedig en gemotiveerd te protesteren, ten laatste tot veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum. Dit heeft geen invloed op enige (tussentijdse) betalingsverplichtingen.

Art. 12.         Onze facturen zijn te betalen binnen dertig (30) kalenderdagen vanaf facturatiedatum. Bij gebrek aan betaling op de vervaldatum zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest ten belope van de wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties (2017: 8%) op jaarbasis worden aangerekend. Zodra wij de eerste ingebrekestelling hebben verstuurd zal eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% van het factuurbedrag, met een absoluut minimum van €250. Dit doet geen afbreuk aan het recht om vergoeding te vragen voor de verdere kosten verbonden aan de niet-betaling.

Art. 13.         Indien het voorwerp van deze Overeenkomst een overdracht van enige eigendom uitmaakt blijven de geleverde producten exclusieve eigendom van Estate Eleven tot op het moment van de gehele betaling door de Opdrachtgever. De Opdrachtgever verbindt er zich toe derden op dit eigendomsvoorbehoud te wijzen indien dit nodig blijkt.

 

                 III.            Duur en beëindiging

Art. 14.         De duur van deze Overeenkomst is de duur die nodig is voor de uitvoering van de besproken diensten, zijnde van bepaalde of onbepaalde duur. In geval van een Overeenkomst van bepaalde duur zal deze telkens stilzwijgend verlengd worden voor een nieuwe duur die gelijk is aan de oorspronkelijk bepaalde duur, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Iedere partij kan deze automatische verlenging verhinderen door middel van een opzegging bij het verstrijken van de duur. De opzegging gebeurt verplicht door middel van een aangetekend schrijven. In geval van een Overeenkomst van onbepaalde duur hebben zowel Estate Eleven als de Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te allen tijde eenzijdig per aangetekend schrijven te beëindigen.

Art. 15.         Elke partij kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden indien de andere partij op toerekenbare en zwaarwichtige of herhaaldelijke wijze inbreuk maakt op de verplichtingen eigen aan deze Overeenkomst. Tekortkomingen aan de betalingsverplichting en de medewerkingsverplichting door de Opdrachtgever worden als zwaarwichtige tekortkomingen beschouwd. Een onmiddellijke beëindiging is slechts mogelijk nadat de in gebreke blijvende partij een redelijke mogelijkheid is gegeven om toch aan zijn verplichtingen te voldoen, na aangetekende ingebrekestelling. De beëindiging laat de mogelijkheid onverlet om verdere rechten uit te oefenen voor de schade geleden ten gevolge van een inbreuk.

Art. 16.         Indien één van de partijen niet meer aan de verplichtingen van de Overeenkomst kan voldoen ten gevolge van een staat van faillissement of gerechtelijke reorganisatie of enige andere aantasting van de kredietwaardigheid, dan heeft elke partij het recht om de Overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder meer te beëindigen door middel van een aangetekend schrijven.

 

                 IV.            Aansprakelijkheid

Art. 17.         Estate Eleven is uitsluitend aansprakelijk voor toerekenbare zware of herhaalde lichte contractuele en/of buitencontractuele tekortkoming die veroorzaakt wordt in de uitvoering van haar verbintenissen uit deze Overeenkomst. Onze aansprakelijkheid blijft beperkt tot deze gevallen. In geval van een toerekenbare tekortkoming moet de Opdrachtgever bij vaststelling onmiddellijk een aangetekende gemotiveerde ingebrekestelling versturen waarbij Estate Eleven de gelegenheid wordt gegeven om de tekortkoming te herstellen. Het totaal van onze aansprakelijkheid kan echter nooit hoger zijn dan het bedrag van de ons toekomende vergoeding.

Art. 18.         Indien de Opdrachtgever door een contractuele of buitencontractuele tekortkoming de aansprakelijkheid van Estate Eleven in het gedrang brengt, dient zij alle nodige maatregelen te nemen om Estate Eleven te vrijwaren van elke schade die zij hierdoor kan oplopen.

Art. 19.         In geval van overmacht is Estate Eleven gerechtigd om de uitvoering van de opdracht geheel of gedeeltelijk op te schorten, voor de duur van de overmacht. Overmacht omvat de situatie waarbij een onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenis, die onafhankelijk is van de wil van de schuldenaar, en die een onoverkomelijk beletsel uitmaakt voor de nakoming van de verplichting of verbintenis.

Art. 20.         Estate Eleven is niet aansprakelijk voor de verschafte informatie in de marktanalyse, de op maat gemaakte juridische contracten, alsook de handelingen van de Opdrachtgever en mogelijke geschillen die voortvloeien uit Overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en een derde.

Deze Overeenkomsten komen uitsluitend tot stand tussen de Opdrachtgever en een derde. Estate Eleven is geen partij of bemiddelaar in deze Overeenkomst en is bijgevolg niet gehouden tot enige verplichting die voortvloeit uit de Overeenkomst.

Art. 21.         Estate Eleven draagt geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiend uit of gerelateerd aan de Overeenkomst tot stand gekomen op www.estate-eleven.be

Art. 22.         Estate Eleven kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door aangestelde derden wanneer de fout gekwalificeerd wordt als bedrog, een zware fout of een veel voorkomende lichte fout en indien het schade verwekkende feit gebeurd is tijdens de uitvoering van hun opdracht.

 

                  V.            Vertrouwelijkheid

Art. 23.         Estate Eleven en de Opdrachtgever bevestigen dat elke vertrouwelijke informatie die hen ter kennis komt ten gevolge van deze Overeenkomst, te allen tijde vertrouwelijk blijft. Vertrouwelijke informatie is deze informatie die schriftelijk is medegedeeld aan de andere partij en welke duidelijk aangeduid is als vertrouwelijk of informatie die redelijkerwijs als vertrouwelijk beschouwd moet worden. Elke inbreuk op de vertrouwelijkheid brengt de aansprakelijkheid van de inbreuk makende partij in het gedrang. Deze inbreuk makende partij heeft eveneens de verplichting om de andere partij te vrijwaren van elke schade die het gevolg is van de inbreuk, inclusief het nemen van verdere (buiten)-gerechtelijke stappen.

 

                 VI.            Privacy- en databeleid

Art. 24.         Estate Eleven respecteert de privacy van de Opdrachtgever en de Gebruikers. De persoonlijke gegevens aangeleverd door de Gebruikers worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Estate Eleven houdt zich hierbij aan de eisen van de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van 8 december 1992 alsook aan Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van Europa betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Art. 25.         Estate Eleven verwerkt informatie over u in overeenstemming met zijn privacy- en databeleid (zie infra). Door www.estate-eleven.be te gebruiken, stemt u in met deze verwerking en garandeert u dat alle door u voorziene informatie accuraat en juist is.

Art. 26.         Alle informatie en/of materiaal die u op www.estate-eleven.be oplaadt zal als niet-vertrouwelijk en niet als eigendom beschouwd worden. Estate Eleven heeft het recht deze informatie en/of materiaal te gebruiken, kopiëren, verdelen en te kennen te geven aan derden voor elke aangelegenheid. Estate Eleven heeft ook het recht al uw verschafte informatie aan derden toe te kennen wanneer deze claimt dat het materiaal of informatie die u online heeft geplaatst op www.estate-eleven.be een inbreuk is op zijn/haar intellectueel recht en/of zijn/haar recht op privacy.

Art. 27.         Tijdens het gebruik van www.estate-eleven.be kan Estate Eleven, met name via gebruik van cookies, gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard. Dit is een tekstbestand van geringe grootte dat door een server kan worden geplaatst op de harde schijf van de computer van de gebruiker en bevat informatie over het gebruik van www.estate-eleven.be. Cookies kunnen worden gebruikt om tijdens het gebruik van www.estate-eleven.be bepaalde informatie te verzamelen. Deze gegevens helpen Estate Eleven haar diensten beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de

Art. 28.         Gebruikers. U kunt uw internet browser zodanig instellen dat u een mededeling krijgt als er een nieuwe cookie op uw computer wordt opgeslagen. U krijgt dan de mogelijkheid deze te accepteren of te weigeren. Raadpleeg voor specifieke informatie de helpfunctie van uw internetbrowser. Houd er echter rekening mee dat delen van www.estate-eleven.be mogelijk niet goed functioneren als u cookies weigert.

Art. 29.         Estate Eleven verzamelt alleen persoonsgegevens die op vrijwillige basis zijn verstrekt tijdens het invullen en versturen van een online formulier, of het verzenden van een e-mail. De gegevens die over u verzameld kunnen worden, bestaan o.m. uit: informatie die u verschaft door formulieren in te vullen op de website www.estate-eleven.be. Dit houdt informatie verstrekt ten tijde van registratie, ten tijde van het beroep doen op de dienstverlening van Estate Eleven, ten tijde van het publiceren van materiaal op www.estate-eleven.be of andere diensten van de website in; Estate Eleven kan ook verdere informatie vragen. Als u Estate Eleven contacteert, is het Estate Eleven toegelaten deze correspondentie op te slaan; details over de transacties die u heeft gedaan op www.estate-eleven.be; details over uw bezoeken aan www.estate-eleven.be alsook de bronnen die u raadpleegt maken hier eveneens onderdeel van uit.  

Art. 30.         Door het verstrekken van zijn/haar persoonsgegevens geeft de Gebruiker aan Estate Eleven de toestemming deze persoonsgegevens op te slaan in een centraal bestand van Estate Eleven in België dat is voorzien van adequate beveiligingsmaatregelen. Deze gegevens kunnen door Estate Eleven worden gebruikt met het oog op geautomatiseerd beheer en marktonderzoek. Bovendien kan Estate Eleven de verstrekte persoonsgegevens gebruiken, of doorgeven aan derden, om u informatie te verschaffen over goederen en diensten die eventueel interessant kunnen zijn voor u en u hierover relevante informatie kunnen verschaffen per post of telefonisch.

Art. 31.         Daarnaast kan Estate Eleven uw gegevens kenbaar maken aan een potentiële koper van Estate Eleven of wanneer de onderneming zelf een andere onderneming wenst aan te kopen en hierdoor de gegevens kenbaar dient te maken. De data is bijgevolg een deel van Estate Eleven. Estate Eleven zal de persoonsgegevens van de Gebruiker niet aan derden verstrekken zonder de voorafgaande toestemming van de Gebruiker, die wordt gegeven door het accepteren van de algemene voorwaarden, tenzij Estate Eleven daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak. Op basis van de Privacywet hebben Gebruikers recht op inzage en eventuele correctie van de op hen betrekking hebbende persoonsgegevens. Indien u niet wenst dat uw gegevens op deze manier gebruikt wordt, kan u desgewenst het relevante aankruisen die u kan terugvinden op het formulier waarmee we uw persoonsgegevens verzamelen. Gebruikers kunnen een aanvraag tot inzage, correctie en/of verzet richten aan Estate Eleven BVBA, te Vrijheidsstraat 12, 2630 Aartselaar, België of via e-mail op het volgende adres: info@estate-eleven.be

Art. 32.         Eventuele wijzigingen inzake het privacy beleid van Estate Eleven zal kunnen worden teruggevonden op deze webpagina. 

 

               VII.            Bepalingen over deze Overeenkomst

Art. 33.         Deze Overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. In geval van geschil omtrent de uitvoering van de Overeenkomst zullen Estate Eleven en de Opdrachtgever alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te vinden. Indien het geschil toch wordt voortgezet zijn de rechtbanken van het arrondissement Mechelen bevoegd.

Art. 34.         Opdrachtgever aanvaardt dat de communicatie tussen de Partijen met alle middelen van recht kunnen worden bewezen. Elektronische communicatie, zoals e-mailverkeer, worden hier eveneens onder begrepen.

Art. 35.         De nietigheid of ongeldigheid van een bepaling of een gedeelte van een bepaling uit deze voorwaarden heeft geen gevolgen voor de werking van de overige bepalingen. De betwiste bepaling wordt geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. Wij hebben het voorrecht om de betreffende bepaling te vervangen door een geldige bepaling van gelijke strekking. (Sub-)Titels in deze Overeenkomst kennen een louter illustratieve waarde.