Disclaimer

Deze pagina (samen met alle documentatie hierin besloten) schrijven de algemene voorwaarden alsook het data- en privacybeleid van de website www.estate-eleven.be (deze website) voor. Deze zijn van toepassing zowel op de gastbezoeker als op de geregistreerde gebruiker. Wij verzoeken u de algemene voorwaarden grondig te lezen alvorens u het platform van Estate Eleven gebruikt. Door het Platform van www.estate-eleven.be in gebruik te nemen, geeft u aan de algemene voorwaarden gelezen en aanvaard te hebben alsook hierdoor gebonden te zijn. Wanneer u niet wenst in te stemmen met de hier gestipuleerde algemene voorwaarden kan u geen beroep doen op de door deze website aangeboden diensten.

1.         Definities

“Administratieve Kost”: Naar aanleiding van elke transactie gesloten tussen een Pandeigenaar en een Bezetter is Estate Eleven gerechtigd op een bijdrage van vijf percent (exclusief BTW) op de tussen Partijen overeengekomen prijs. Deze bijdrage wordt zowel aan de Pandeigenaar, als aan de Bezetter aangerekend.

“(Tegen)Bod”: Het aanbod in geld waartegen de Bezetter het Handelspand wenst te bezetten of het tegenbod in geld waarmee de Pandeigenaar  de Bezetter tracht te overtuigen van het bezetten van zijn Handelspand.

“Concept”: Het ondernemingsidee dat de Bezetter wenst te exploiteren in het Handelspand.

“Estate Eleven”: Estate Eleven bvba met maatschappelijke zetel te Hopland 44 bus 3, 2000 Antwerpen, België en geregistreerd onder het ondernemingsnummer BE 0647.665.337.  

“Gebruiker”: De geregistreerde gebruiker van de onderhavige website, hetzij in de hoedanigheid van Pandeigenaar, hetzij in de hoedanigheid van Bezetter, hetzij in samenloop van beiden. 

“Handelspand(en)”: Het pand dat door de Pandeigenaar ter beschikking wordt gesteld op www.estate-eleven.be en geschikt is voor het uitoefenen van een economische activiteit. 

“Bezetter”: Elke natuurlijke of rechtspersoon die aan de hand van het Platform op zoek is naar een handelspand dat op tijdelijke basis kan worden bezet voor het uitwerken van zijn Concept. 

“Overeenkomst(en)”: Het onderling afgesloten contract tussen de Pandeigenaar en de Bezetter ten gevolge waarvan de Bezetter ten precaire titel het gebruik en het genot bekomt van het overeengekomen Handelspand gedurende de overeengekomen periode en in ruil voor de overeengekomen prijs. 

“Pandeigenaar”: Elke natuurlijke of rechtspersoon die aan de hand van het Platform zijn (commercieel)pand ter beschikking stelt aan een potentiële Bezetter. De Pandeigenaar heeft tot doel zijn (commercieel)pand voor een beperkte duurtijd ter beschikking te stellen  aan de Bezetter in ruil voor de overeengekomen prijs. 

“Partijen”: De contractspartijen wanneer een bezetting ter bede wordt overeengekomen tussen de Bezetter en de Pandeigenaar.

“Platform”: Het online biedingsplatform inclusief alle diensten die op www.estate-eleven.be worden aangeboden.

“Volledige Betaling”: Het (Tegen)Bod uitgebracht of geaccepteerd door de Bezetter vermeerderd met 5% op dit (Tegen)Bod (exclusief BTW). 

2.         Algemene voorwaarden

Onderhavige voorwaarden vormen samen met de overeenkomst bezetting ter bede – in zoverre deze tot stand komt – één geheel en worden geacht te zijn aanvaard door de ingebruikname van het Online Platform.  In geval van tegenstrijdigheid met eventueel eerder opgemaakte documenten zullen deze voorwaarden steeds prevaleren.  Voorwaarden van de gebruikers van het Online Platform worden hierbij uitdrukkelijk niet van toepassing verklaard.

Bijgevolg is het uw plicht om tijdig de algemene voorwaarden te herlezen aangezien deze bindend zijn voor u. 

3.         Pandeigenaars

De Pandeigenaar is exclusief verantwoordelijk voor de geldigheid, accuraatheid en volledigheid van de informatie welke hij met betrekking tot het Handelspand ter beschikking stelt op het Online Platform.

De Pandeigenaar staat zelf in voor de onderhandelingen met de kandidaat Bezetter(s) en het afsluiten van een gebeurlijke Overeenkomst met de Bezetter met als voorwerp zijn Handelspand zoals geplaatst op het Online Platform.

De Pandeigenaar is er zelf toe gehouden na te gaan of het Concept aan zijn eisen voldoet. Estate Eleven garandeert niet dat het Concept effectief het Concept is dat zal worden uiteengezet in het Handelspand van de Pandeigenaar.  De controle hierop dient te geschieden door de Pandeigenaar zelf.

Estate Eleven is alleszins niet  bevoegd, noch verantwoordelijk voor begeleiding van de Pandeigenaar bij het onderhandelen over en het afsluiten van de Overeenkomst tussen de Partijen, derhalve het onderhandelen over en het afsluiten van de Overeenkomst geen enkele aansprakelijkheid kan doen ontstaan in hoofde van Estate Eleven.

Derhalve is het de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Partijen om bij het sluiten van de Overeenkomst er zorg voor te dragen dat deze Overeenkomst volledig is en door Partijen ook correct wordt uitgevoerd, waarbij o.m. wordt gedacht aan de op te nemen huisregels, het opnemen van meterstanden, het opmaken van een plaatsbeschrijving, en dergelijke.

Aldus kan - bij gebeurlijke inbreuken op de bepalingen opgenomen in de Overeenkomst - Estate Eleven geenszins gehouden zijn tussen te komen.

4.         Bezetters

De Bezetter is er zelf toe gehouden na te gaan of het Handelspand aan zijn eisen voldoet, zowel met betrekking tot specifieke elementen en faciliteiten inzake het Handelspand alsook deze zijn ligging. Estate Eleven garandeert niet dat het aangeboden Handelspand in een geschikte conditie voor bezetting verkeert of dat de Pandeigenaar het recht heeft onderlinge Overeenkomsten met een Bezetter af te sluiten en hierbij aansluitend geld te verkrijgen.  De Pandeigenaar is uitsluitend verantwoordelijk voor de informatie met betrekking tot het Handelspand ter beschikking gesteld op het Online Platform.  De staat van het Handelspand kan aldus nooit de aansprakelijkheid van Estate Eleven in het gedrang brengen. Door het accepteren van deze algemene voorwaarden zal de door de Bezetter ter beschikking gestelde informatie mogen gebruikt worden in de rubriek "Huurder zoekt" en zal het logo van zijn of haar Concept mogen gebruikt worden in de rubriek "Partners" als referentie.

De Bezetter staat zelf in voor de onderhandelingen met de Pandeigenaar en het afsluiten van een gebeurlijke Overeenkomst met als voorwerp het Handelspand zoals ter beschikking gesteld op het Online Platform.

Deze onderhandelingen over en het afsluiten van de Overeenkomst kunnen geenszins enige aansprakelijkheid teweeg brengen in hoofde van Estate Eleven.

Wanneer de Bezetter het gewenst pand heeft gevonden, kan deze een Bod plaatsen gericht aan de Pandeigenaar via het Online Platform van www.estate-eleven.be. De Pandeigenaar zal binnen de door de kandidaat Bezetter vooropgestelde geldigheidsduur van het Bod dienen te reageren en dit in de vorm van acceptatie, Tegenbod of afwijzing. 

Wanneer het Bod door de Pandeigenaar wordt geaccepteerd, komt er een Overeenkomst tot stand tussen de Bezetter en de Pandeigenaar, onder de ontbindende voorwaarde van Volledige Betaling binnen 48 uur na aanvaarding van het (Tegen)Bod overeenkomstig artikel 8. Na Volledige Betaling zullen Partijen overgaan tot ondertekening van de overeenkomst bezetting ter bede, waarvan de template wordt aangeleverd door Estate Eleven.

Het is evenwel de uitsluitende verantwoordelijkheid van Partijen er zorg voor te dragen dat deze Overeenkomst volledig is en correct wordt uitgevoerd.

Bij gebeurlijke geschillen tussen Partijen voortspruitende uit de voormelde onderhandelingen, het sluiten van de Overeenkomst, inbreuken op de bepalingen van de Overeenkomst, en dergelijke kan Estate Eleven niet gehouden zijn tussen te komen.

Door www.estate-eleven.be in gebruik te nemen en bijgevolg toegang te verkrijgen tot de database van alle beschikbare Handelspanden verklaart de Bezetter dat hij geen rechtstreekse betaling van de overeengekomen prijs  met betrekking tot het Handelspand gevonden op www.estate-eleven.be aan de Pandeigenaar zal overmaken, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van Estate Eleven.  Wanneer de Partijen Estate Eleven trachten te omzeilen door rechtstreeks contact zullen beide Partijen gehouden zijn tot het betalen van een schadebeding (zie schadebeding).

5.         Contracten

Een Overeenkomst komt tot stand wanneer de Pandeigenaar het Bod van de Bezetter aanvaardt, hetzij wanneer de Bezetter het Tegenbod van de Pandeigenaar aanvaardt. Er wordt aanvaard door de Partijen dat door het accepteren van een (Tegen)Bod een geldige en bindende Overeenkomst tot stand komt (evenwel onder de ontbindende voorwaarde zoals uiteengezet onder artikel 4), ongeacht het gegeven dat  dit alles aan de hand van het elektronische medium gebeurt. Het gebrek van een verifieerbare schriftelijke, digitale of elektronische handtekening doet geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van het aanbod en de aanvaarding (lees: Overeenkomst) hiervan.

Omwille  van deze reden zullen enkel personen die volgens de Belgische wet meerderjarig zijn een dergelijke Overeenkomst afsluiten.

Deze Overeenkomsten komen uitsluitend tot stand tussen de Pandeigenaar en de Bezetter. Estate Eleven is geen partij of bemiddelaar in deze Overeenkomst en is bijgevolg niet gehouden tot enige verplichting die voortvloeit uit de Overeenkomst.

Estate Eleven draagt geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiend uit of gerelateerd aan de Overeenkomst tot stand gekomen op www.estate-eleven.be . 

6.         (Tegen)Bod

Wanneer een (Tegen)Bod wordt uitgebracht, is deze bindend voor hetzij de Pandeigenaar, hetzij de Bezetter en dit gedurende de geldigheidsduur welke Partijen zelf aan hun (Tegen)Bod hebben verbonden. Degene die het (Tegen)Bod uitbrengt, is bijgevolg gehouden dit Bod te voldoen wanneer het (Tegen)Bod wordt geaccepteerd binnen de vooropgestelde geldigheidsduur. Enkel degene die het (Tegen)Bod uitbrengt, is verplicht zich hieraan te houden.

Estate Eleven garandeert niet de betaling van dit Bod, noch het financieel vermogen van degene die het (Tegen)Bod uitbrengt.  Omwille van het feit dat Estate Eleven slechts een schakel is, is deze niet aansprakelijk inzake het verkrijgen van de geldsom van het (Tegen)Bod na acceptatie hiervan.

7.         Accepteren Bod

Wanneer het Bod wordt aanvaard, zullen de gegevens van de Partijen automatisch worden ingevuld in het template contract aangeboden door Estate Eleven. Deze Overeenkomst alsook de bijhorende factuur zulle, naar beide Partijen worden toegezonden op het opgegeven e-mailadres. Door de aanvaarding ontstaat een Overeenkomst tussen beide Partijen die geldig en afdwingbaar is en die beide Partijen verplicht dienen na te komen. Wanneer blijkt dat beide Partijen afstand doen van de Overeenkomst en  blijkt dat diezelfde Partijen onderling Estate Eleven trachten uit te sluiten zal Estate Eleven recht hebben op een schadebeding (zie schadebeding). 

8.         Volledige Betaling 

Van zodra de Overeenkomst is tot stand gekomen, dient de Bezetter over te gaan tot tijdige en Volledige Betaling. De Volledige Betaling dient te geschieden binnen 48 uur na acceptatie van het (Tegen)Bod. De betaling geschiedt aan de hand van  een overschrijving en gebeurt op de derdenrekening van Estate Eleven (BE67 3631 5462 2787 ). De Volledige Betaling bevat de tussen Partijen overeengekomen bezettingsvergoeding, vermeerderd met de Administratieve Kost ten belope van 5% op het overeengekomen bedrag (zoals uiteengezet bij de definities), is exclusief BTW en dient in EURO betaald te worden .

Tevens zal aan de Pandeigenaar een Administratieve Kost ten belope van 5% (excl. btw) op het overeengekomen bedrag worden aangerekend.

Indien de Overeenkomst handelt over een Overeenkomst onder de EURO 100,00 zal er nog een bijkomende kost worden aangerekend van EURO 5,00 (exclusief BTW) per Partij. 

Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Bezetter van rechtswege in verzuim en is hij zonder ingebrekestelling een rente verschuldigd  op de betalingsachterstand aan de rentevoet zoals voorgeschreven door de Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties van 22 augustus 2002. Daarnaast geeft de overschrijding van de betalingstermijn aanleiding tot een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van 25 EURO) als schadebeding. 

Wanneer de Bezetter tekortschiet in de nakoming van zijn financiële verplichtingen is het aan de Pandeigenaar om te beslissen of deze wenst over te gaan tot het nemen van juridische stappen.

Estate Eleven draagt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot een dergelijk conflict. Bij (buiten)gerechtelijke invordering door de Pandeigenaar is de Bezetter Estate Eleven de vooraf overeengekomen Administratieve Kost verschuldigd alsook de rente op deze geldsom. 

Van zodra Estate Eleven de Volledige Betaling op haar rekening ontvangt, stort zij deze door aan de Pandeigenaar op het opgegeven rekeningnummer, dit evenwel minus de Administratieve Kost aangerekend aan zowel de Bezetter als de Pandeigenaar.

9.         Bewijsclausule

Behoudens tegenbewijs wordt de factuur geacht te zijn ontvangen binnen vierentwintig uur na het versturen van de e-mail met als bijlage het factuur en de Overeenkomst. De aanmaning tot betaling wordt, behoudens bewijs van het tegendeel, geacht te zijn ontvangen vierentwintig uur na de aanmaningsdatum. De Gebruiker aanvaardt dat de door Estate Eleven opgeslagen uitgebrachte Biedingen en Overeenkomsten het bewijs vormen van bindende transacties ongeacht de drager waarop deze gegevens zich bevinden. Voor deze verrichtingen vervangt de elektronische handtekening van de Gebruikers de handgeschreven handtekening. In functie van de online dienstverlening van Estate Eleven wordt o.m. het uitbrengen van een Bod of het afsluiten van een Overeenkomst in de hoedanigheid van het profiel waarmee het Platform kan gebruikt worden door de Gebruikers als een elektronische handtekening aanzien. In geval van betwisting draagt degene die de geldsom verschuldigd is de bewijslast. Bewezen mag worden door elk middel der recht. 

10.       Foto's handelspand(en) 

Indien de Pandeigenaar geen foto's van zijn Handelspand heeft geüpload, behoudt Estate Eleven zich het recht voor dit pand van het Online Platform te verwijderen.

Mocht de kwaliteit van de ter beschikking gestelde foto's niet afdoende zijn, zal door Estate Eleven voorgesteld en tevens sterk aanbevolen worden om contact op te nemen met een fotograaf die Estate Eleven voorstelt. Contactgegevens hieromtrent zal bij relevante communicatie worden bekend gemaakt. 

Omwille van het feit dat onderzoek van de markt heeft aangetoond dat de kans tot bezetting van het pand stijgt in verhouding met de kwaliteit van de ter beschikking gestelde foto's is deze maatregel ingevoerd.

11.       Klachten 

Als u, in de hoedanigheid van Gebruiker van het Online Platform, klachten heeft over de dienstverlening van Estate Eleven kan u deze indienen via info@estate-eleven.be. Klachten dienen binnen een redelijke termijn nadat een gebrek in de dienstverlening is vastgesteld volledig, duidelijk en onderbouwd te worden bezorgd aan Estate Eleven. Estate Eleven zal trachten te reageren op de klacht binnen veertien dagen na het indienen hiervan. Wanneer dit niet mogelijk is, zal Estate Eleven binnen veertien dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven inzake de termijn van beantwoording. 

12.       Aansprakelijkheid 

Estate Eleven voorziet nooit  advies of adviserende diensten voor de Pandeigenaar, de Bezetter of enige andere partij, in het bijzonder met betrekking tot het commerciële, financiële, juridische of enig ander gevolg van de Overeenkomst. De Pandeigenaar en de Bezetter aanvaarden dat Estate Eleven’s rol is beperkt tot het faciliteren van een Platform waarbij er gezocht kan worden naar Handelspanden en in het kader hiervan gecontracteerd kan worden tussen de Partijen. 

Estate Eleven geeft geen enkele garantie dat een specifieke zoekopdracht het gewenste resultaat oplevert door middel van gebruik van het Platform. 

Estate Eleven draagt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de geldigheid, accuraatheid, volledigheid of afdwingbaarheid van een (Tegen)Bod uitgebracht door de Partijen of de inhoud / de informatie aangeleverd door de Pandeigenaars en de Bezetters.

Evenmin zal Estate Eleven aansprakelijk kunnen geacht worden voor de Overeenkomsten die door de Partijen niet nagekomen worden.

13.       Vrijwaring 

In geval van geschillen tussen de Partijen zullen deze Estate Eleven vrijwaren tegen elke gekende en ongekende vorm en type van eis, rechten en schade gerelateerd aan dit geschil.

14.       Force Majeure 

De onvoorziene gebeurtenis van overmacht heeft tot gevolg dat de uitvoering van de verplichtingen van Estate Eleven wordt opgeschort en dit gedurende de periode dat de overmacht aanhoudt. Elke gebeurtenis onafhankelijk van de wil van Estate Eleven die haar normaal functioneren belemmert, maakt een geval van overmacht uit. 

15.       Schadebeding 

Bij wanprestatie van één of beide Partij(en), die de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet of niet behoorlijk naleeft en aldus verzuimt aan zijn/haar verplichtingen vastgelegd in onderhavig document, heeft Estate Eleven het recht op een schadevergoeding, mits hij één of beide Partij(en) verantwoordelijk voor de wanprestatie vooraf bij e-mail aanspoort en aangeeft welke maatregelen er moeten genomen worden om de situatie te herstellen, en deze na verloop van vijf dagen sinds die aanmaning, nog steeds in verzuim is. Wanneer echter de nakoming van onderhavig document blijvend onmogelijk is, dan bestaat het recht op schadevergoeding zonder dat er een voorafgaande schriftelijke aanmaning vereist is. De schadevergoeding zal de tussen de Partijen overeengekomen prijs bedragen voor het bezetten van het Handelspand. 

16.       Verzekeringen 

De Pandeigenaar is verantwoordelijk voor het verzekeren van zijn pand, alsook de risico’s die normalerwijze verwacht kunnen worden bij de bezetting van het Handelspand.

De Bezetter is verantwoordelijk voor het verzekeren van zijn ondernemingsactiviteit, alsook die risico’s die normalerwijze verwacht kunnen worden bij het uitvoeren van deze activiteit.

Estate Eleven biedt de mogelijkheid om een voor hetzij de Pandeigenaar, hetzij de Bezetter, hetzij beiden op maat gemaakte verzekering af te sluiten. Wanneer één van de Partijen of beide Partijen hierop beroep wensen te doen, zal deze verzekeringsovereenkomst uitsluitend gelden tussen de Partijen en de verzekeringsmaatschappij.  Estate Eleven beperkt zijn diensten tot het aanbieden van een mogelijkheid tot contracteren met de verzekeringsmaatschappij. Estate Eleven is hierdoor niet verantwoordelijk voor financiële en juridische tussenkomsten met betrekking tot de relatie tussen de Partij(en) en de verzekeringsmaatschappij. 

17.       Toegang site 

De toegang tot www.estate-eleven.be is toegelaten op een tijdelijke basis en Estate Eleven voorziet het recht de diensten aangeboden op het Platform aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving. Estate Eleven zal niet verantwoordelijk zijn voor de onbeschikbaarheid van het aangeboden Platform voor welke reden dan ook. Indien noodzakelijk voor onderhoudswerken of updates zullen sommige delen van www.estate-eleven.be of de gehele website niet toegankelijk zijn voor de Gebruikers. Door het gegeven dat www.estate-eleven.be vaak dient bijgewerkt worden, is Estate Eleven niet verplicht de inhoud van zijn website up-to-date te maken. Echter zal Estate Eleven zich hier wel voor inspannen. De gegevens waarmee u als Gebruiker een profiel aanmaakt en bijgevolg als geheim worden beschouwd door Estate Eleven dient u als geheim en vertrouwelijk te behandelen en mag u niet met derden uitwisselen. Estate Eleven heeft het recht om het profiel te deactiveren wanneer Estate Eleven van mening is dat u als Gebruiker de bepalingen van onderhavig document niet respecteert. U bent verantwoordelijk voor het voorzien van alle benodigdheden om gebruik te kunnen maken van www.estate-eleven.be. U bent ook verantwoordelijk om te verzekeren dat alle personen die toegang hebben tot de site via uw internetverbinding op de hoogte zijn van deze algemene voorwaarden en dat zij deze respecteren. Wanneer u www.estate-eleven.be gebruikt, dient u zich te houden aan de bepalingen opgenomen in de gebruiksaanwijzing.  Daarnaast heeft Estate Eleven het recht om Pandeigenaars en/of Bezetters van www.estate-eleven.be te verwijderen wanneer deze besluiten Estate Eleven uit te sluiten en onderling te contracteren met als doe de Administratieve Kost te ontlopen.

18.       Intellectueel Eigendomsrecht 

Estate Eleven is de eigenaar of de exclusieve licentiehouder van alle intellectuele eigendom van www.estate-eleven.be en de inhoud die erop gepubliceerd is. Al deze materie is beschermd door intellectuele rechten en internationale verdragen. Al deze rechten zijn voorbehouden aan Estate Eleven. U mag zaken afprinten of downloaden van www.estate-eleven.be voor uw eigen persoonlijk gebruik. U mag echter niet de materie die u heeft afgeprint of heeft gedownload aanpassen op eender welke manier. Evenmin mag u enige foto, video of audiofragment gebruiken in een professionele context, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen met Estate Eleven. Estate Eleven dient steeds erkend en bekend gemaakt te worden als de auteur van het materiaal dat u van deze site kan afdrukken en/of downloaden. Geen enkel element van www.estate-eleven.be mag u gebruiken in het kader van commerciële doeleinden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Estate Eleven. Wanneer u deze bepaling schendt, bent u gehouden aan een schadevergoeding die als billijk wordt aanzien door Estate Eleven rekening houdend met de omvang van uw inbreuk.

19.       Inhoud site 

Reviews en eender welk ander materiaal gepubliceerd op www.estate-eleven.be doet geen dienst als advies waarop een Gebruiker zich kan baseren. Bijgevolg is Estate Eleven niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de gevolgen gekoppeld aan het gebruik van deze materie door een Gebruiker of bezoeker van de website. Wanneer u gebruik maakt van het Platform om informatie en/of materiaal op www.estate-eleven.be te up loaden of om in overleg te treden met een andere Gebruiker moet u de standaarden uiteengezet in onze gebruiksaanwijzing respecteren (zie art. 24). Estate Eleven behoudt zich het recht voor al de materie die een Gebruiker publiceert op www.estate-eleven.be te verwijderen wanneer dit niet overeenstemt met de standaarden zoals uiteengezet in onze gebruiksaanwijzing.  U garandeert ons dat u deze zal naleven en vrijwaart ons van enige inbreuk op deze garantie. Estate Eleven zal niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor de inhoud of accuraatheid van alle materie gepubliceerd door de Gebruiker op www.estate-eleven.be

20.       Verantwoordelijkheid 

Het materiaal gepubliceerd op www.estate-eleven.be is zonder enige vorm van garantie inzake deze zijn accuraatheid. Bijgevolg is Estate Eleven of bedrijven aan Estate Eleven verbonden niet gehouden tot voorwaarden en garanties die impliciet door het Belgisch recht worden voorgeschreven, enige aansprakelijkheid voor rechtstreeks en/of onrechtstreeks verlies of schade ten gevolge van het gebruik van www.estate-eleven.be of websites gelinkt aan deze, inclusief verlies van inkomen, verlies van ondernemingsactiviteit, verlies van winsten of contracten, verlies van data en/of verlies van goodwill indien deze het gevolg zijn van een wanprestatie door Estate Eleven.

21.       Nietigheidsclausule 

Indien een of meerdere bedingen van de algemene voorwaarden nietig, onwettig of niet afdwingbaar verklaard worden, zal deze nietigheid, onwettigheid of niet afdwingbaarheid de geldigheid van de andere bedingen in de algemene voorwaarden niet aantasten. Estate Eleven zal zich inspannen om onmiddellijk en te goeder trouw een geldig beding te stipuleren ter vervanging van het nietige, onwettige of niet afdwingbare beding vanaf het moment Estate Eleven hiervan in kennis gesteld. 

22.       Kennisgeving

Alle kennisgevingen in verband met de dienstverlening van Estate Eleven zullen via e-mail verstuurd worden aan de adressen door de Gebruikers opgegeven bij het aanmelden van hun profiel. Inzake kennisgeving gericht aan Estate Eleven zal dit dienen te gebeuren aan de hand van een aangetekend schrijven op het adres van de maatschappelijke zetel van Estate Eleven. 

23.       Rechtskeuze en forumbeding 

Alle geschillen ontstaan uit of met betrekking tot deze Disclaimer en/of het gebruik van het Online Platform, en die tussen Partijen niet in der minne kunnen geregeld worden, zullen exclusief worden voorgelegd ter beslechting aan de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen – afdeling Antwerpen. De Partijen alsook Estate Eleven verbinden zich ertoe alvorens een geschil aan de rechtbank voor te leggen, redelijke inspanningen te leveren om het geschil minnelijk op te lossen.

24.       Gebruiksaanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing schrijft het reglement voor tussen Estate Eleven en de Gebruiker van het Online Platform dat van toepassing is wanneer www.estate-eleven.be in gebruik wordt genomen. Deze gebruiksaanwijzing is van toepassing op de Gebruikers en alle bezoekers van de website. Het in gebruik nemen van deze website betekent dat de Gebruiker / bezoeker akkoord gaat met en zich houdt aan het beleid uiteengezet in deze gebruiksaanwijzing, dat een onderdeel is van de algemene voorwaarden van deze website. 

www.estate-eleven.be is een website ontwikkeld door Estate Eleven. De onderneming is geregistreerd in België onder het ondernemingsnummer BE 0647.665.337 met maatschappelijke zetel te Hopland 44 bus 3, 2000 Antwerpen, België.

Estate Eleven voorziet een websiteplatform om bezetting ter bede van (commerciële) handelspanden mogelijk te maken tussen de Gebruikers. 

25.       Virussen, hacken of andere misdaden 

U mag niet www.estate-eleven.be misbruiken door bewust virussen (lees: trojan,  spyware, …) of ander materiaal dat schadelijk of technisch schadelijk is. U mag niet proberen toegang te krijgen tot www.estate-eleven.be, de server van Estate Eleven waarop de website is geplaatst of enige andere server, computer of database die in verbinding staat met www.estate-eleven.be.  Indien u een inbreuk pleegt op deze voorwaarde, dan pleegt u een strafrechtelijke misdaad onder Boek II, Titel IXbis: misdrijven tegen de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informaticasystemen en van de gegevens die door middel daarvan worden opgeslagen, verwerkt of overgedragen van het Belgisch Strafwetboek. Estate Eleven zal dergelijke inbreuken melden aan de bevoegde instanties en zal samenwerken door informatie over uw identiteit toegankelijk te maken. In geval van een dergelijke inbreuk zal uw recht om gebruik te maken van www.estate-eleven.be onmiddellijk vervallen. Estate Eleven zal niet verantwoordelijk zijn voor enig verlies of schade van hardware, software of computer veroorzaakt door een dergelijke inbreuk als dit het gevolg is van het gebruik van www.estate-eleven.be of het downloaden van materiaal van deze website of van enige andere website gelinkt aan die van Estate Eleven.  

26.       Links

Het is u toegestaan uzelf te linken aan www.estate-eleven.be indien dit gedaan wordt op een eerlijke en legale manier die geen afbreuk doet aan de reputatie van Estate Eleven of misbruik maakt van deze zijn bekendheid. U mag geen link ontwikkelen dat enige vorm van verband, associatie, toelating of aanbeveling van de kant van Estate Eleven tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan door de onderneming. U mag geen link ontwikkelen of plaatsen van een website naar www.estate-eleven.be wanneer u geen eigenaar bent van deze website. www.estate-eleven.be mag niet geplaatst worden op een andere site, en er mag slechts gelinkt worden aan de homepagina van www.estate-eleven.be. Estate Eleven behoudt zich het recht voor om de link te weigeren en te verwijderen zonder kennisgeving. De website waarmee u potentieel linkt naar www.estate-eleven.be  moet steeds in overeenstemming zijn met het beleid uiteengezet in de gebruiksaanwijzing. Als u wenst gebruik te maken van materiaal van www.estate-eleven.be dat verschilt van hetgeen hierboven uiteengezet, raadt Estate Eleven u aan zich te richten tot info@estate-eleven.be met uw verzoek. Waar www.estate-eleven.be  hyperlinks bevat naar andere websites of bronnen voorzien door derden, zijn deze hyperlinks hier enkel te uwer informatie. Estate Eleven heeft geen controle over de inhoud van deze websites of bronnen en draagt geen verantwoordelijk noch aansprakelijkheid voor deze website, noch voor enig verlies of schade dat het gebruik van deze websites tot gevolg kunnen hebben. 

27.       Verboden gebruik 

U mag  www.estate-eleven.be enkel gebruiken voor legale doeleinden. U mag de website niet gebruiken: op een manier dat inbreuk pleegt op lokale, regionale, gewestelijke, nationale of internationale wetgeving of reglementering; op een manier dat onrechtmatig, illegaal of frauduleus is of een dergelijke doeleinde kent; met als bedoeling om mensen schade te berokkenen op elke mogelijke manier; om informatie te verzenden, ontvangen, te uploaden, te downloaden, te gebruiken of te hergebruiken dat niet overeenstemt met de standaarden inzake inhoud van Estate Eleven; om reclame te posten op www.estate-eleven.be zonder de uitdrukkelijke toestemming van Estate Eleven (spam); om bewust elke vorm van data of ander materiaal naar www.estate-eleven.be te versturen of te upoaden die virus(sen), trojan horsen, worms, time-bombs, keystroke loggers, spyware, adware of enig ander schadelijk programma of gelijkaardige computer code bevat. Daarnaast zal u niet: onjuiste of misleidende informatie verstrekken; handelen in strijd met enige rechten van derden; de infrastructuur van Estate Eleven onredelijk belasten of de goede werking van www.estate-eleven.be verstoren; enige inhoud of persoonlijke gegevens van andere kopiëren, bewerken of verspreiden; maatregelen nemen om de toegang tot www.estate-eleven.be te voorkomen, beperken of omzeilen; onderling contracteren tussen Gebruikers opdat geen Administratieve Kost dient betaald te worden aan Estate Eleven. Daarnaast gaat u akkoord: om niet een deel of de gehele website van Estate Eleven na te bootsen, te dupliceren, te kopiëren en deze delen te verkopen en dit gedurende een periode van tien jaar dat wereldwijd geldt; om niet zonder uitdrukkelijke toelating van Estate Eleven zich te moeien met, schade toe te brengen aan, toegang te krijgen tot een deel van www.estate-eleven.be, materiaal of netwerk waarop de website is opgeslagen, enige software dat is gebruikt voor de website en/of enig materiaal, netwerk of software dat eigendom is of gebruikt wordt door (een) derde(n).

28.       Interactief

Het kan zich voordoen dat er interactieve diensten worden aangeboden op www.estate-eleven.be . Indien dit het geval is, zal Estate Eleven duidelijk informatie verschaffen over deze diensten. Estate Eleven zal zijn best doen om mogelijke risico’s te voorkomen ten aanzien van de Gebruikers (in het bijzonder kinderen) door derden wanneer er gebruik wordt gemaakt van deze interactieve diensten. Desalniettemin is Estate Eleven onder geen enkele verplichting om enige interactieve diensten die aangeboden worden op www.estate-eleven.be te modereren, controleren of monitoren. Daarnaast sluit Estate Eleven uitdrukkelijk zijn aansprakelijkheid uit met betrekking tot verlies of schade voortkomend uit het gebruik van deze interactieve diensten in strijd met de algemene voorwaarden hier gestipuleerd, ongeacht of de dienst is gecontroleerd of niet. Het gebruik van enige interactieve dienst door een minderjarige is afhankelijk van de toestemming van deze hun ouder of voogd. Estate Eleven adviseert ouders die hun kinderen toestemming hebben gegeven om gebruik te maken van interactieve diensten aangeboden op www.estate-eleven.be  te informeren over hun online veiligheid, aangezien de controle niet ten alle tijde feilloos kan zijn. Minderjarigen die gebruik maken van deze interactieve diensten zullen gewaarschuwd moeten worden inzake de potentiële risico’s die hieraan zijn verbonden.

29.       Inhoudelijke standaard 

Deze inhoudelijke standaarden zijn van toepassing op al de materie die u als Gebruiker op www.estate-eleven.be plaatst, alsook u te kennen geeft aan eender welke interactieve dienst. De inhoud moet accuraat, waarheidsgetrouw alsook in overeenstemming zijn met het toepasselijk recht. De materie zal: geen inhoud bevatten die schadelijk is voor eender welke persoon; geen inhoud bevatten die haatdragend of agressief is; seksueel niet uitdagend zijn, geen geweld promoten; geen discriminatoire boodschap verkondigen; geen inbreuk maken op auteursrecht, databaserecht of enige ander recht van een andere persoon; niet het doel hebben een ander te misleiden; niet geplaatst worden met als gevolg een inbreuk te maken op een recht toebehorend aan een derde; geen illegale activiteiten promoten; geen bedreiging, misbruik of inbreuk vormen van een ander zijn of haar privacy, of onnodige angst veroorzaken; niet gebruikt worden om zich voor te doen als iemand anders (lees: het aannemen van een andere identiteit); niet de indruk geven Estate Eleven te vertegenwoordigen; geen onderdeel uitmaken van het verdedigen, promoten of  bijstaan van enige illegale actie zoals bv. inbreuken of computermisbruik; geen berichten verspreiden die spam, kettingbrieven of piramidesystemen bevatten; geen virussen of andere schade toebrengende technologie verspreiden die www.estate-eleven.be of de belangen of het eigendom van Gebruikers van www.estate-eleven.be kunnen schaden; niet de infrastructuur van www.estate-eleven.be onredelijk belasten of de goede werking van www.estate-eleven.be verstoren; niet of op een andere manier informatie verzamelen over anderen, daarbij inbegrepen email adressen, zonder schriftelijke toestemming van Estatet Eleven; geen maatregelen nemen om de toegang tot van www.estate-eleven.be te voorkomen of te beperken of te omzeilen.

30.       Schorsing en beëindiging 

Estate Eleven zal uitmaken, in alle discretie, of er een inbreuk is gemaakt van de algemene voorwaarden door het gebruik van www.estate-eleven.be. Indien een inbreuk is gemaakt, is het Estate Eleven toegestaan enige actie te ondernemen dat volgens haar aangewezen is. Voorbeelden van dergelijke acties zijn o.m. onmiddellijk, tijdelijk of definitief ontnemen van het recht gebruik te maken van www.estate-eleven.be; onmiddellijk, tijdelijk of definitief ontnemen van het recht materiaal te plaatsen op www.estate-eleven.be; u een waarschuwing te sturen; juridische acties tegen u te ondernemen met als doel terugbetaling van alle kosten alsook een schadevergoeding te verkrijgen; verdere juridische acties tegen u te ondernemen; informatie over u vrij te geven aan veiligheidsdiensten als Estate Eleven zich daar redelijkerwijs genoodzaakt toe ziet. Estate Eleven sluit zijn aansprakelijkheid uit met betrekking tot eventuele inbreuken op de algemene voorwaarden zoals op deze pagina uiteengezet. De mogelijke acties die Estate Eleven kan ondernemen zoals hier opgesomd zijn niet limitatief, hierdoor behoudt Estate Eleven het recht elke actie te ondernemen dat zij redelijkerwijze als gepast zien.

31.       Aanpassingen inzake gebruiksaanwijzing 

Indien nodig zal de gebruiksaanwijzing door Estate Eleven worden aangepast. Dit kan te allen tijde gebeuren. Er wordt van u verwacht dat u regelmatig deze pagina controleert op eventuele wijzigingen, aangezien deze juridisch bindend zijn ten aanzien van u. Het kan zich ook voordoen dat deze voorwaarden vervangend zijn voor andere voorwaarden afgebeeld op www.estate-eleven.be. Indien dit het geval is zal er verwezen worden naar deze pagina. 

32.       Privacy- en databeleid

Estate Eleven respecteert de privacy van de Gebruikers. De persoonlijke gegevens aangeleverd door de Gebruikers worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Estate Eleven houdt zich hierbij aan de eisen van de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van 8 december 1992 alsook aan Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van Europa betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. Echter wordt van de Gebruiker verwacht dat deze beseft dat volledige beveiliging van persoonsgegevens op het Internet niet kan worden gegarandeerd. 

Estate Eleven verwerkt informatie over u in overeenstemming met zijn privacy- en databeleid (zie infra). Door www.estate-eleven.be te gebruiken, stemt u in met deze verwerking en garandeert u dat alle door u voorziene informatie accuraat en juist is. Alle informatie en/of materiaal dat u op www.estate-eleven.be upload zal als niet-vertrouwelijk en niet als eigendom beschouwd worden. Estate Eleven heeft het recht deze informatie en/of materiaal te gebruiken, kopiëren, verdelen en te kennen te geven aan derden voor elke aangelegenheid. Estate Eleven heeft ook het recht al uw verschafte informatie aan derden toe te kennen wanneer deze claimt dat het materiaal of informatie dat u online heeft geplaatst op www.estate-eleven.be een inbreuk is op zijn/haar intellectueel recht en/of zijn/haar recht op privacy. Tijdens het gebruik van www.estate-eleven.be kan Estate Eleven met name via gebruik van cookies gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard. Dit is een klein tekstbestand dat door een server kan worden geplaatst op de harde schijf van de computer van de gebruiker en bevat informatie over het gebruik van www.estate-eleven.be. Cookies kunnen worden gebruikt om tijdens het gebruik van www.estate-eleven.be bepaalde informatie te verzamelen. Deze gegevens helpen Estate Eleven zijn diensten beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de Gebruikers. U kunt uw internet browser zo instellen dat u een mededeling krijgt als er een nieuwe cookie op uw computer wordt opgeslagen. U krijgt dan de mogelijkheid deze te accepteren of te weigeren. Raadpleeg voor specifieke informatie de helpfunctie van uw internetbrowser. Houd er echter wel rekening mee dat delen van www.estate-eleven.be mogelijk niet goed functioneren als u cookies weigert. Estate Eleven verzamelt alleen persoonsgegevens die op vrijwillige basis zijn verstrekt tijdens het invullen en versturen van een online formulier, of het verzenden van een e-mail. De gegevens die over u verzameld kunnen worden, bestaat o.m. uit: informatie dat u Estate Eleven verschaft door formulieren in te vullen op de website www.estate-eleven.be. Dit houdt informatie verstrekt ten tijde van registratie, ten tijde van beroep doen op Estate Eleven’s dienstverlening, ten tijde van publiceren van materiaal op www.estate-eleven.be of andere diensten van de website in; Estate Eleven kan ook verdere informatie vragen wanneer u een probleem aanmeldt. Als u Estate Eleven contacteert, is het Estate Eleven toegelaten deze correspondentie op te slagen; details over de transacties die u heeft gedaan op www.estate-eleven.be; details over uw bezoeken aan www.estate-eleven.be alsook de bronnen die u raadpleegt.   Door het verstrekken van zijn/haar persoonsgegevens geeft de Gebruiker aan Estate Eleven de toestemming deze persoonsgegevens op te slaan in een centraal bestand van Estate Eleven in België dat is voorzien van adequate beveiligingsmaatregelen. Deze gegevens kunnen door Estate Eleven worden gebruikt met het oog op geautomatiseerd klantenbeheer en marktonderzoek. Bovendien kan Estate Eleven de verstrekte persoonsgegevens gebruiken, of doorgeven aan derden, om u informatie te verschaffen over goederen en diensten die eventueel interessant kunnen zijn voor u en u hierover relevante informatie kunnen verschaffen per post of telefonisch. Daarnaast kan Estate Eleven uw gegevens kenbaar maken aan een potentiële koper van Estate Eleven of wanneer de onderneming zelf een andere onderneming wenst aan te kopen en hierdoor de gegevens kenbaar dient te maken. De data is bijgevolg een deel van Estate Eleven. Estate Eleven zal de persoonsgegevens van de Gebruiker niet aan andere derden verstrekken zonder de voorafgaande toestemming van de Gebruiker, die wordt gegeven door het accepteren van de algemene voorwaarden, tenzij Estate Eleven daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak. Op basis van de Privacywet hebben Gebruikers recht op inzage en eventuele correctie van de op hen betrekking hebbende persoonsgegevens. Wanneer u niet wenst dat uw gegevens op deze manier gebruikt wordt, kan u desgewenst het relevante aankruisen die u kan terugvinden op het formulier waarmee we uw persoonsgegevens verzamelen. Gebruikers kunnen een aanvraag tot inzage, correctie en/of verzet richten aan Estate Eleven bvba , op het volgende adres: Hopland 44 bus 3, 2000 Antwerpen, België of via e-mail op het volgende adres: info@estate-eleven.be

Eventuele wijzigingen inzake het privacybeleid van Estate Eleven zal kunnen worden teruggevonden op deze webpagina.